เนื้อหาดีครับ เป็นเรื่องเจาะลึกที่มีประโยชน์ในการทำธุรกิจ

มีประโยชน์ นำไปต่อยอดและคิดตาม เป็นข้อมูล insight ที่ทำให้เห็นภาพในการทำธุรกิจได้ครับ

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *