เนื้อหาดีครับ เป็นเรื่องเจาะลึกที่มีประโยชน์ในการทำธุรกิจ

มีประโยชน์ นำไปต่อยอดและคิดตาม เป็นข้อมูล insight ที่ทำให้เห็นภาพในการทำธุรกิจได้ครับ

Responses