Soft Skill ที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมี

SoftSkill1

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Previous
Next

Soft Skill (ซอฟต์สกิล) และ Hard Skill (ฮาร์ดสกิล)ในยุคของการทำงานหลายคนคงเคยได้ยินกันมาบ้าง ซึ่ง Hard Skill นั่นคือทักษะเฉพาะทางสำหรับอาชีพ หรือความชำนาญด้านใดด้านหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากภายในห้องเรียน หรือศึกษาที่อื่นเพิ่มเติมซึ่งเน้นไปที่ทักษะความรู้ความสามารถชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น การตลาด การขาย การสร้างเว็บไซต์ ส่วน Soft Skill จะเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์ หรือที่เรียกกันว่า EQ (Emotional Quotient) นั่นเอง

สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือบุคคลทำงานที่นอกจากทักษะ Hard Skill ที่จำเป็นสำหรับการทำงานแล้ว ยังต้องมีทักษะ Soft Skill เพิ่มเติมเข้าไปด้วยเพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทักษะนั้นมีอะไรบ้าง YOU MOOC ขอแนะนำให้ทุกคนมารู้จัก 7 ข้อด้วยกัน…

7 Soft Skill ที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมี

SoftSkill2

1. ความคิดสร้างสรรค์ – Creativity

ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นทักษะที่ดีที่สุดของซอฟต์สกิลเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นทักษะที่ไม่มีหลักสูตรตายตัว และทุกคนก็สามารถฝึกฝนได้จากการช่างสังเกต ความอยากรู้อยากเห็น ชอบคิดและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่เพียงความคิดทางด้านศิลปะเท่านั้น ยังรวมไปถึงการหยิบจับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมาช่วยเสริมการทำงาน และยิ่งเป็นผู้ประกอบการด้วยแล้วนั้นการมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ยังสามารถช่วยในการคิดแคมเปญโฆษณาการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการรวมถึงการคิดแผนใหม่ ๆ ที่จะใช้ผลักดันธุรกิจได้อีกด้วย ด้านนักจิตวิทยาพบว่าบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นมักจะมีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถคือ ความฉลาด, ความเอาใจใส่, ความสามารถที่ตอบสนองความคิดได้คล่องแคล่ว,ปรับสภาพความคิดได้ง่าย และมีความคิดริเริ่ม

2. การสื่อสาร – Communication

ทักษะการสื่อสารนั้นเป็นทักษะที่ต้องใช้อยู่เสมอ เพราะสำหรับชีวิตประจำวันหรือการทำงานนั้นย่อมมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตาม ทั้งผู้ประกอบการ หัวหน้างาน หรือพนักงาน รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ ดังนั้นการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพย่อมต้องสื่อสารให้ตรงจุด ไม่ตกหล่นใจความสำคัญของเนื้อหานั้น ๆ อีกทั้งต้องถูกต้องและชัดเจน รวมไปถึงการใช้วาทศิลป์ในการสื่อสารด้วย รู้ว่าควรใช้ภาษาแบบใดในการสื่อสารเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SoftSkill3

3. การเจรจาต่อรอง – Negotiation

ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการใช้หุ่นยนต์ AI หรือ Bot ในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาใช้ในธุรกิจแล้ว แต่การเจรจาโดยใช้บุคคลก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ เพราะต่อให้หุ่นยนต์จะทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่การที่มนุษย์ไปพูดคุยกับลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทั้ง 2 ฝ่ายนั้นยังดีกว่าการใช้หุ่นยนต์ เพราะมนุษย์มีความยืดหยุ่นกว่า ยิ่งกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจแล้วทักษะนี้ถือว่าเป็นอาวุธสำคัญในการโน้มน้าวใจลูกค้า เพื่อเสนอขายสินค้าและนำไปสู่การปิดการขายได้ โดยทักษะนี้มักใช้ควบคู่ไปกับทักษะการสื่อสาร และทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่จะหยิบข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ต่อรองให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับธุรกิจหรือองค์กร สำหรับการเจรจาต่อรองให้สำเร็จจะมีข้อสำคัญคือ เข้าใจวัตถึประสงค์ของการเจรจา, การเตรียมตัววางแผน, รู้เขารู้เรา, สร้างความสำพันธ์แบบได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย, ฟังอย่างตั้งใจระหว่างการเจรจาต่อรอง, สร้างความน่าเชื่อถือ และมุ่งเน้นที่คุณค่า

4. การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ – Critical Thinking and Decision-making

ในยุคที่ข้อมูลถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และมีจำนวนมหาศาลทั้งข้อมูลชุดเก่าที่ต้องค้นคว้า และข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน การคิดเชิงวิเคราะห์นั้นจะทำให้สามารถช่วยย่อยข้อมูลที่มีอยู่มากให้เข้าใจได้ง่าย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสรุปผลลัพธ์จากสิ่งที่รู้ และเข้าใจวิธีใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาได้ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เลือกวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจเพื่อให้ธุรกิจหรือบริการของเรานั้นเกิดประโยชน์สูงสุด

SoftSkill4

5. การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน – Complex Problem Solving

หนึ่งในทักษะที่ถูกยกย่องว่าสำคัญในปัจจุบัน เพราะโลกในปัจจุบันกำลังเข้าสู่การเป็นโลกที่ยุ่งเหยิง และนั่นทำให้ปัญหาของธุรกิจต่าง ๆ เข้าสู่ Complex Problem มากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การขาย การดำเนินงาน การจัดการต่าง ๆ จึงทำให้ Complex Problem Solving กลายเป็นทักษะที่ถูกหยิบมาพูดถึง จากที่เราถูกปลูกฝังกันมาในการแก้ปัญหาแบบ How-to คือที่มีขั้นตอนสำหรับการแก้ปัญหามาอยู่แล้ว แต่สำหรับ Complex Problem Solving คือการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยการค้นหาสาเหตุต้นตอของปัญหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ในระบบหรือโครงสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และป้องกันการเกิดปัญหานั้นซ้ำขึ้นมาอีก ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความซัยซ้อนสูงซึ่งมักเกิดขึ้นในการบริหารงาน การทำธุรกิจ หรือการทำงานในองค์กร

6. การบริหารเวลา – Time Management

ทักษะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทักษะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและผ่านไปไวมาก บางคนที่ชอบบอกว่าใน 1 วันมีเวลามากกว่า 24 ชั่วโมงได้หรือไม่ เพราะเวลาไม่เคยพอ นั่นอาจเป็นเพราะยังขาดทักษะสำหรับการบริหารเวลาที่ถึงแม้จะไม่ใช่ทักษะไกลตัว แต่ก็เป็นทักษะที่ทำได้ไม่ง่าย ซึ่งการบริหารเวลานั้นจะส่งผลต่อความสำเร็จของเราได้ ทำให้เรามีความเป็นมืออาชีพ ดำเนินการทำงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดไว้ สำหรับเทคนิคการบริหารเวลาเริ่มต้นจากการตื่นนอน หากเราตื่นนอนในเวลาเช้าจะทำให้เรามีเวลาในการทำอย่างอื่นมากขึ้น, การทำตารางงานที่ต้องทำในแต่ละวันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องทำ, การทำงานที่ยากที่สุดก่อนถือว่าเป็น Challenge อย่างหนึ่งหากเราทำสำเร็จจะมีความโล่งใจ สบายใจมากยิ่งขึ้น, จัดลำดับความสำคัญไม่ใช่การเลือกทำงานที่ยากที่สุดก่อนแต่เป็นการบริหารการทำงานให้มีประสิทธิภาพในเวลาที่จำกัด, ทำงานให้เสร็จเป็นงาน ๆ ช่วยในเรื่องของการโฟกัส เพราะถ้าเราทำหลาย ๆ งานสลับกันไปกันมาจะทำให้เรามีสมาธิไม่พอสำหรับงานนั้น, มีเวลาพักจาก Social Media เพราะการเล่นโซเชียลนั้นทำให้เราเสียเวลาทำงานไปโดยไม่รู้ตัว และจัดสรรเวลาส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อน ออกกำลังกาย หรือทำสิ่งที่ทำให้เราผ่อนคลาย

SoftSkill5

7. ทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี – Active Listening

นอกจากการเป็นผู้พูดที่ดีแล้วการเป็นผู้ฟังที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน หลายคนอาจคิดว่าเพียงแค่มีเวลาฟังผู้พูดเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว แต่การเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่การฟังเฉย ๆ แต่เป็นการกระทำด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย 3A Attitude (ทัศนคติ) การที่ยอมเปิดใจรับฟังโดยปราศจากอคติ เพราะจะทำให้สามารถฟังเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างเข้าใจผู้พูดได้จริง ๆ , Attention (ความสนใจ) ตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายพูดรอฟังเหตุผลและเรื่องราวทั้งหมดของอีกฝ่ายให้จบก่อนนำมาคิดและประมวลผลตาม และ Adjustment (การปรับตัว) รับฟังทุกอย่างแล้วควรปรับอารมณ์และความคิดให้เหมาะสม และเลือกวิธีการตอบโดยไตร่ตรองก่อน

เคล็ดลับในการฝึกตัวเองให้มี Soft Skill

  1. หมั่นเข้าสังคม การเข้าสังคมบ่อย ๆ เป็นส่วนช่วยในการเพิ่มทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และฝึกการตัดสินใจได้
  2. ถามคนใกล้ชิดถึงข้อดีข้อเสียของตนเองเพื่อนำมาปรับปรุงตัวเอง
  3. หมั่นฝึกการวางแผนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการทำงานในแต่ละวันของตัวเอง หรือการบริหารจัดการในธุรกิจหรือองค์กร
  4. สังเกตตนเองเมื่อได้รับคำวิจารณ์หรือเจอปัญหาว่าเรามีวิธีรับมือและแก้ปัญหาอย่างไร หลังจากนั้นก็เก็บมาวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

เรียนรู้ทักษะและวิธีการพรีเซนต์งานอย่างไรให้ได้ใจเจ้านายและลูกค้ามากขึ้นกับคอร์ส

Story Telling – The Key Differentiation for Modern Day Leaders

__________________________________________________________________________

ช่องทางติดตามอื่น ๆ  
Facebook: https://www.facebook.com/youmooc
LINE: @youmooc (อย่าลืมใส่ @) [https://lin.ee/thXVOy0]
Shopee: YOU MOOC
Lazada: YOU MOOC

Previous
Next

More To Explore

คอร์สใหม่ล่าสุด

ทรานฟอร์มธุรกิจมาติดล้อ (The Revolution: Business on Wheels)

ความยาว

1-2 ชม.

Intro_To_DS_Cover_Photo

เริ่มต้นเรียนรู้ Data Science เพื่อก้าวเข้าสู่นักวิจัยข้อมูล

เริ่มต้นเรียนรู้ด้าน Data Science แบบเข้มข้น

ความยาว

7-8 ชม.

Bussiness Tools

ใช้เครื่องมือบริหาร ทำงานได้ร้อยเท่า

เรียนรู้ความสำคัญของระบบ IT ต่อธุรกิจ

ความยาว

1-2 ชม.

เป็นเถ้าแก่ได้ ต้องขายให้เป็น

เรียนรู้เรื่องการขายและบริหารธุรกิจ

ความยาว

1-2 ชม.

Story Telling – The Key Differentiation for Modern Day Leaders

เรียนรู้ทักษะและวิธีการพรีเซนต์งานอย่างไรให้ได้ใจเจ้านายและลูกค้า

ความยาว

1 ชม.

เจาะลึกวิธีการบริหารเงิน (ฉบับคนไม่จบการเงิน)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบัญชี การเงิน และภาษี แบบไม่ซับซ้อน

ความยาว

1-2 ชม.

THE KOL

The KOL: ขายให้ปัง ดังและรวย (ครบถ้วนทุกบทเรียน)

เคล็ดลับการก้าวเข้าสู่อาชีพ KOL อย่างมั่นใจและมืออาชีพ

ความยาว

11-12 ชม.

Insight for KOL

เจาะ Insight นักธุรกิจ เลือก KOL อย่างไร?

ประสบการณ์และมุมมองนักธุรกิจ มีวิธีเลือก KOL อย่างไร

ความยาว

1-2 ชม.

Start Business

เริ่มต้นให้ถูกวิธี เพื่อการเงินที่มั่นคง

การบริหารจัดการการเงินอย่างเข้าใจและถูกวิธีสำหรับ KOL

ความยาว

1 ชม.

Ecommerce

กลยุทธ์สร้างยอดขาย สไตล์ e-Commerce

เรียนรู้เทคนิคการสร้างธุรกิจแบบ e-Commerce

ความยาว

1 ชม.

Grow Business

ธุรกิจเติบโตด้วย Marketing, Brand & Sales

เรียนรู้ด้านการตลาดอย่างเข้มข้น

ความยาว

1 ชม.

นำเสนออย่างไร ได้ทั้งใจ . งาน . เงิน

เจาะลึกเรื่องการนำเสนอและเทคนิคการเจรจา

ความยาว

1 ชม.

Posture

TIE-IN สินค้าอย่างไร ให้ปัง!

วิธีการ TIE-IN สินค้าอย่างมืออาชีพ

ความยาว

1 ชม.

Content Tie-ins

มาดดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพให้ดูดี

ความยาว

1 ชม.

Personality

บุคลิกเรียกทรัพย์ สำหรับคนอยากเป็น KOL

เริ่มการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.

Live Streaming

Live ทั้งที ภาพต้องดี เสียงต้องปัง

วิธีการทำ Livestream อย่างมืออาชีพ

ความยาว

1 ชม.

Create content

คนรุ่นใหม่ รวยได้ด้วย Content

เรียนการสร้างคอนเทนต์ให้ดี ปัง โดน

ความยาว

1 ชม.

TIk TOK for pros

TikTok: เริ่มต้นง่ายๆ กับแพลตฟอร์มออนไลน์สุดฮอต

เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น TikTok อย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.

Business through social media

สร้างธุรกิจจากการสร้างตัวตนบน Social Media

วิธีการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้เป็นที่รู้จัก

ความยาว

1 ชม.

Know how to social media

รู้จักใช้ Social Media ให้เป็นเครื่องมือสร้างรายได้

ปูพื้นฐานเรื่องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.