บุคลิกภาพ ที่ประสบความสำเร็จ พัฒนาได้อย่างไร

บุคลิกภาพ

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Previous
Next

บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในด้านต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก ซึ่งบุคลิกภาพภายนอก เป็นส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจนเช่น รูปร่างหน้าตา กิริยามารยาท วิธีการพูดจา รวมถึงการแต่งตัว การนั่ง และการยื่น ในส่วนของบุคลิกภาพภายใน ก็จะเป็นส่วนที่มองเห็นได้ยาก อาจใช้การอนุมาน (คาดคะเนตามหลักเหตุผล) เช่น สติปัญญาความถนัด อารมณ์ ความใฝ่ฝัน เป็นต้น

ซึ่ง บุคลิกภาพ ที่ดี ขึ้นอยู่กับการพัฒนาภาพลักษณ์ภายในใจของตัวเอง โดยที่ทำให้เราสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ความเป็นจริง เพื่อได้รับความพึงพอใจจากการบรรลุเป้าหมายที่มีความสำคัญกับเราด้วย โดยบุคลิกภาพที่ดีก็เป็นอีกช่องทางที่สามารถสร้างได้ให้กับเราได้ เรียนรู้เทคนิคได้จากคอร์ส บุคลิกเรียกทรัพย์ สำหรับคนอยากเป็น KOL ได้เลย

บุคลิกภาพ ไม่ใช่แค่เพียงภาพลักษณ์ภายนอกที่เราเห็น แต่จริง ๆ แล้วบุคลิกภาพนั้นได้รับอิทธิพลจากตัวตนภายในของแต่ละคนมากกว่า ซึ่งตามแนวคิดทางจิตวิทยาจากหนังสือ Psycho – Cybernetics ของ Maxwell Maltz อธิบายว่า บุคลิกภาพที่ดีขึ้นอยู่กับการพัฒนาภาพลักษณ์ภายในใจของตนเอง (Self – Image) โดยทำให้เราสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์และความเป็นจริง โดยเราสามารถพัฒนาบุคลิกภาพให้ประสบความสำเร็จได้ โดยพัฒนาคุณลักษณะดังนี้

SUCCESS บุคลิกภาพ ที่ประสบความสำเร็จ

S – Sense of Direction : การมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมาย

เราอาจจะจูงใจตัวเองได้ ด้วยการมีเป้าหมายส่วนตัวที่สำคัญที่คาดหวังไว้ และสิ่งนั้นมีความหมายสำหรับเรา ซึ่งจะทำให้เราอยู่ในกรอบของทิศทางที่ถูกต้อง แต่ถ้าเราหยุดคิดว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไร แล้วไปยึดเอาความคาดหวังของคนอื่นมาเป็นเป้าหมาย หรือมาตรฐาน ก็จะทำให้เราเกิดความกลัวและไม่มั่นใจ

ดังนั้น ให้เราหาเป้าหมายที่คุ้มค่าสำหรับตัวเอง หรือหาสิ่งที่มีความหมายให้กับตัวเองได้ลงมือทำ แล้วตัดสินใจว่าเราต้องการบรรลุผลลัพธ์อะไร และต้องดำเนินการอย่างไร ขอแค่ให้มีบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไปข้างหน้าเสมอเพียงสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ได้ การมีภารกิจและมีความหวัง จะทำให้เรามีความสุขในปัจจุบัน โดยไม่ต้องรอบรรลุเป้าหมายใหญ่เสียทีเดียว และก็จะทำให้เรามีความสุขในชีวิตแต่ละวันได้

U – Understanding : การมีความเข้าใจ

ความเข้าใจนั้นจะขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่ดี เราไม่สามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้ หากข้อมูลที่นำมาอ้างอิงนั้นผิด หรือเข้าใจผิด เพราะฉะนั้นแล้วการฝึกที่จะซื่อสัตย์และไม่โกหกตัวเอง มีความเต็มใจที่เห็นตามความเป็นจริง ต้องระวังไม่สร้างความสับสนด้วยการเอาความคิดของตัวเองเข้าไปผสมกับความเป็นจริง

ต้องมองหาข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวเอง ปัญหาที่พบ หรือสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ให้เรายอมรับข้อผิดพลาเของตนเอง เพื่อแก้ไขแล้วเดินต่อ แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องทำความเข้าใจผู้อื่นด้วยว่าทำไมเขาจึงแสดงออกในทางที่เขาทำ

C – Courage : การมีความกล้าหาญ

ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลว ไม่ใช่แค่ความสามารถหรือความคิด แต่เป็นความกล้าที่คน ๆ หนึ่งจะเดิมพันกับความคิดตัวเอง โดยยินดีที่จะรับความเสี่ยงที่ได้คิดและลงมือทำ เราควรฝึกความกล้า โดยศึกษาสถานการณ์อย่างถี่ถ้วน นึกถึงความเป็นไปได้หลาย ๆ มุมมอง และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น แล้วเลือกแนวทางที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

C – Compassion : การมีความเห็นอกเห็นใจ

บุคลิกภาพ ที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความสนใจ และความนับถือผู้อื่นพอสมควร เคารพในปัญหาและความจำเป็นของเขา รวมถึงเคารพในศักดิ์ศรีส่วนตัวและปฏิบัติต่อเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์ พยายามพัฒนาความชื่นชมผู้อื่น โดยตระหนักถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเขา เราจะพัฒนาภาพลักษณ์ของตนเองได้ดีขึ้น เมื่อรู้สึกว่าคนอื่นมีคุณค่ามากขึ้น

E – Esteem : การเคารพตนเอง

การเคารพตัวเองที่แท้จริง ไม่ได้เกิดจากสิ่งยิ่งใหญ่ที่เราได้ทำ หรือสิ่งที่เราเป็นเจ้าของ แต่เกิดจากความซาบซึ้งในความเป็นตัวตนของตนเอง การไม่เคารพตนเองคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุด เราต้องขจัดความคิดเชิงลบเกี่ยวกับตนเองทิ้งไป

S – Self Confidence : การเชื่อมั่นในตนเอง

ความเชื่อมั่นนั้นถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ของความสำเร็จ เมื่อเราเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ เรามักจะมีความเชื่อมั่นน้อย เพราะยังไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เทคนิคที่สำคัญ คือ การมีนิสัยจำความสำเร็จจากในอดีต และลืมความล้มเหลวที่เกิดขึ้น การฝึกซ้ำ ๆ เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ทักษะดีขึ้น แต่ต้องเป็นการฝึกซ้ำ ๆ ในวิธีที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการใช้ข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง มาเป็นวิธีการในการเรียนรู้

S – Self – Acceptance : การยอมรับในตนเอง

ไม่มีคำว่าความสำเร็จที่แท้จริงจะเป็นไปได้ หากเราไม่ยอมรับตัวเองในระดับหนึ่ง ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะอดทนต่อความไม่สมบูรณ์แบบ แต่ไม่เกลียดตัวเองเพราะเรื่องนี้ ให้แยกระหว่างตัวตนของเรากับพฤติกรรม เราไม่ได้เสียหายหรือไม่มีค่า เพราะเราทำสิ่งผิดพลาด การยอมรับตัวเองในสิ่งที่เราเป็นจะสามารถแก้ไข และใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่เรามีได้อย่างเต็มที่

การมีบุคลิกภาพที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องเกิดจากการพัฒนาคุณลักษณะภายในของเราทั้ง 7 ด้านก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งการมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถต่อยอดสำหรับการทำงานได้อีกหลากหลาย เรียนรู้ บุคลิกเรียกทรัพย์ สำหรับคนอยากเป็น KOL เพื่อเป็น KOL อีกช่องทางในการหารายได้กันได้เลย

__________________________________________________________________________

ช่องทางติดตามอื่น ๆ  
Facebook: https://www.facebook.com/youmooc
LINE: @youmooc (อย่าลืมใส่ @) [https://lin.ee/thXVOy0]

Previous
Next

More To Explore

คอร์สใหม่ล่าสุด

ทรานฟอร์มธุรกิจมาติดล้อ (The Revolution: Business on Wheels)

ความยาว

1-2 ชม.

Intro_To_DS_Cover_Photo

เริ่มต้นเรียนรู้ Data Science เพื่อก้าวเข้าสู่นักวิจัยข้อมูล

เริ่มต้นเรียนรู้ด้าน Data Science แบบเข้มข้น

ความยาว

7-8 ชม.

Bussiness Tools

ใช้เครื่องมือบริหาร ทำงานได้ร้อยเท่า

เรียนรู้ความสำคัญของระบบ IT ต่อธุรกิจ

ความยาว

1-2 ชม.

เป็นเถ้าแก่ได้ ต้องขายให้เป็น

เรียนรู้เรื่องการขายและบริหารธุรกิจ

ความยาว

1-2 ชม.

Story Telling – The Key Differentiation for Modern Day Leaders

เรียนรู้ทักษะและวิธีการพรีเซนต์งานอย่างไรให้ได้ใจเจ้านายและลูกค้า

ความยาว

1 ชม.

เจาะลึกวิธีการบริหารเงิน (ฉบับคนไม่จบการเงิน)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบัญชี การเงิน และภาษี แบบไม่ซับซ้อน

ความยาว

1-2 ชม.

THE KOL

The KOL: ขายให้ปัง ดังและรวย (ครบถ้วนทุกบทเรียน)

เคล็ดลับการก้าวเข้าสู่อาชีพ KOL อย่างมั่นใจและมืออาชีพ

ความยาว

11-12 ชม.

Insight for KOL

เจาะ Insight นักธุรกิจ เลือก KOL อย่างไร?

ประสบการณ์และมุมมองนักธุรกิจ มีวิธีเลือก KOL อย่างไร

ความยาว

1-2 ชม.

Start Business

เริ่มต้นให้ถูกวิธี เพื่อการเงินที่มั่นคง

การบริหารจัดการการเงินอย่างเข้าใจและถูกวิธีสำหรับ KOL

ความยาว

1 ชม.

Ecommerce

กลยุทธ์สร้างยอดขาย สไตล์ e-Commerce

เรียนรู้เทคนิคการสร้างธุรกิจแบบ e-Commerce

ความยาว

1 ชม.

Grow Business

ธุรกิจเติบโตด้วย Marketing, Brand & Sales

เรียนรู้ด้านการตลาดอย่างเข้มข้น

ความยาว

1 ชม.

นำเสนออย่างไร ได้ทั้งใจ . งาน . เงิน

เจาะลึกเรื่องการนำเสนอและเทคนิคการเจรจา

ความยาว

1 ชม.

Posture

TIE-IN สินค้าอย่างไร ให้ปัง!

วิธีการ TIE-IN สินค้าอย่างมืออาชีพ

ความยาว

1 ชม.

Content Tie-ins

มาดดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพให้ดูดี

ความยาว

1 ชม.

Personality

บุคลิกเรียกทรัพย์ สำหรับคนอยากเป็น KOL

เริ่มการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.

Live Streaming

Live ทั้งที ภาพต้องดี เสียงต้องปัง

วิธีการทำ Livestream อย่างมืออาชีพ

ความยาว

1 ชม.

Create content

คนรุ่นใหม่ รวยได้ด้วย Content

เรียนการสร้างคอนเทนต์ให้ดี ปัง โดน

ความยาว

1 ชม.

TIk TOK for pros

TikTok: เริ่มต้นง่ายๆ กับแพลตฟอร์มออนไลน์สุดฮอต

เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น TikTok อย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.

Business through social media

สร้างธุรกิจจากการสร้างตัวตนบน Social Media

วิธีการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้เป็นที่รู้จัก

ความยาว

1 ชม.

Know how to social media

รู้จักใช้ Social Media ให้เป็นเครื่องมือสร้างรายได้

ปูพื้นฐานเรื่องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.