WONDER CROP Walkthrough – ลองเป็นชาวสวน!

รายละเอียดเกม

1. การจัดลำดับการทำงานเพื่อวางแผนเส้นทางไปให้ถึงเป้าหมาย

2. การเขียนแสดงวิธีการทำงานด้วยการใช้ Block Code

3. การแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข

“พืชผักผลไม้ในฟาร์มของเราออกผลแล้ว ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนำไปขายสร้างรายได้กันเถอะ”

— ลองเป็นชาวสวน!

About Instructor

Coding Arena

15 Courses

Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons