การปลูกพืชสมัยใหม่แบบ PFAL

คอร์สเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ที่จะช่วยย่นระยะในการลองผิดลองถูก ทำให้เกษตรกรรายย่อย กลุ่มชุมชนหรือผู้ที่สนใจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชเริ่มต้นผลิตอาหารได้ง่ายขึ้นลดความเสี่ยงต่อการลงทุน และสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้รวดเร็วขึ้น 

เนื่องจากสามารถต่อยอดจากสูตรการปลูกได้ทันที โดยโครงการนี้เริ่มจากแนวทางที่สอดคล้อง กับแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน 

ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการจะเป็นการออกแบบและพัฒนาระบบโรงงานผลิตพืชที่ควบคุมสภาพแวดล้อม 

ในการผลิตพืชได้ โดยมีเทคโนโลยี IoT ในการเก็บค่าจากเซนเซอร์เพื่อควบคุม และวิเคราะห์การปลูก, วิจัยและพัฒนาสูตรการปลูกพืชเศรษฐกิจ และพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ ผลการตรวจวัด การปฏิบัติงานของนักวิจัยเพื่อทำการเผยแพร่สูตรการปลูกและชุดข้อมูลสำหรับการพัฒนาเทคนิคขั้นสูงต่อไป

สิ่งที่ได้จากคอร์สนี้:  

  1. ได้เรียนรู้เบื้องต้นสำหรับการปลูกพืชในระบบ PFAL 
  1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยย่นระยะในการลองผิดลองถูกได้ 
  1. เรียนรู้การผลิตพืชที่ควบคุมสภาพแวดล้อมในการผลิตพืชได้  
  1. วิธีการออกแบบระบบน้ำ ระบบปลุก ระบบแสงสว่าง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน  
  1. สามารถประเมินคุณภาพของผลผลิตได้อย่างเหมาะสม 

About Instructor

You Mooc

24 Courses

Open Registration

Course Includes

  • 21 Lessons
  • 21 Quizzes

Ratings and Reviews

3.0
Avg. Rating
1 Ratings
5
0
4
0
3
1
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
พรพรรณ
Posted 9 months ago
อธิบายเข้าใจง่าย

ควรเพิ่มข้อมูลในแหล่งอ้างอิง ที่สามารถศึกษาสืบค้นต่อได้

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!