Courses

  • 3 Lessons

    สร้างธุรกิจจากการสร้างตัวตนบน Social Media

    Social Media ในปัจจุบันนั้นมีช่องทางหลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปจนถึงการให้ความรู้และคำแนะนำ บทเรียนนี้จะสอนเรื่องการทำอย่างไรให้เราใช้ Social Media เป็นช่องทางเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักและเข้าถึงข้อมูลสินค้าเพื่อนำไปตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น