Courses

  • 3 Lessons

    Live ทั้งที ภาพต้องดี เสียงต้องปัง

    ปัจจุบันความคมชัดสูงสุดที่เราสามารถรับชมได้คือ 2160p หรือ 4K หากภาพหรือวิดีโอที่เรา Live นั้นไม่คมชัดหรือเสียงตะกุกตะกักการตัดสินใจรับชมของลูกค้าอาจจะลดลงอย่างมากเนื่องจากภาพที่สื่อสารออกมานั้นไม่ได้มีความคมชัดพอที่จะรู้ได้ว่าบุคคลนั้นคือใครหรือสินค้าสิ่งนั้นคืออะไร การตัดสินใจซื้อก็จะไม่เกิดขึ้น บทเรียนนี้สอนให้เรา Live อย่างไรให้ภาพและเสียงออกมาดี