7 สายงาน ด้านเทคโนโลยี ที่นายจ้างต้องการมากที่สุด

7 สายงาน ด้านเทคโนโลยี

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Previous
Next

7 สายงาน ด้านเทคโนโลยี ที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในตอนนี้มีประเภทไหนบ้าง? ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ทั้งในระดับองค์กร หรือการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป รวมถึงอาชีพด้านไอทีที่กลายเป็นอาชีพที่ต้องการของหลาย ๆ ธุรกิจ เพราะเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์, เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา และเป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ สามารถเรียนรู้ เริ่มต้นเรียนรู้ Data Science เพื่อก้าวเข้าสู่นักวิจัยข้อมูล เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ของตัวเองกันได้เลย

เนื่องจากการนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานในสาขาใดสาขาหนึ่งส่งผลต่อความสำคัญด้วยกัน 3 อย่างคือ ด้านประสิทธิภาพ เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมายได้เที่ยงตรง และรวดเร็ว , ด้านประสิทธิผล เทคโนโลยีจะช่วยให้เกิดผลผลิตเต็มที่ และได้ประสิทธิผลสูงสุด , ด้านความประหยัด เทคโนโลยีจะช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน คือการลงทุนที่น้อยลงแต่ได้ผลมาก แล้ว 7 สายงานด้านเทคโนโลยีที่นายจ้างต้องการมีอะไรบ้างตามมาดูกันได้เลย…

7 สายงาน ด้านเทคโนโลยี ที่นายจ้างต้องการมากที่สุด

  1. Programmer 

โปรแกรมเมอร์ หรือ นักเขียนโปรแกรม เป็นตำแหน่งที่มาแรงเป็นอย่างมากใน 7 สายงาน ด้านเทคโนโลยี และยังมาแรงอย่างต่อเนื่อง เพราะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไอทีและดิจิทัลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเรียกได้ว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นอาชีพที่สามารถต่อยอดไปยังสายงานที่ใกล้เคียงได้ ไม่ว่าจะเป็น Website, Web Application, Mobile Application รวมถึงการเริ่มต้นเพื่อเป็นเจ้าของกิจการเองด้วย

สำหรับหน้าที่หลักของสายงานนี้คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2-3 ภาษา เช่น ภาษา HTML, CSS, JavaScript, ReactJS, Python, Golang เพื่อสั่งการให้คอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันทำตามคำสั่งที่เราต้องการ และสำหรับใครที่กำลังประกอบอาชีพนี้อยู่ หรือกำลังจะทำงานสายนี้ขอแนะนำเลยว่านอกเหนือจากความสามารถด้านไอทีแล้ว ยังต้องเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาอีกด้วย เพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็มีการพัฒนาอยู่เสมอ ตัวโปรแกรมเมอร์เองก็ต้องพัฒนาให้ตามทันเช่นกัน

2. Developer (Web/ Application/ Mobile) 

ตำแหน่งนี้เรียกได้ว่าเป็นนักสร้าง และนักพัฒนาขึ้นอยู่ที่ว่าสินค้าที่สร้างและพัฒนานั้นคืออะไร ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน ซึ่งสายงานนี้ส่วนใหญ่มักจะต่อยอดมาจากโปรแกรมเมอร์นั่นเอง ซึ่ง Developer จะต้องสามารถเขียน และสร้างผลิตภัณฑ์ ออกแบบ วางแผน เขียนโค้ด รวมถึงการบริหารโปรเจคนั้นให้ผ่านไปด้วยดีในทุกขั้นตอน ซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบมากกว่า Coder และมีการแบ่งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้เป็นความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง หรือมากกว่า จนหลายคนก็มองว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องเก่ง รวมถึงมีความเป็นมืออาชีพมาก เนื่องจากต้องสามารถทำงานได้ในทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง

ซึ่ง Developer ที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ไม่ใช่เพียงมีทักษะด้าน Coding อย่างเดียวเท่านั้น แต่จำเป็นต้องมีทักษะด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น Containers (Docker และ Kubernetes), Cloud Platform (AWS, GCP, หรือ Azure), Microservices, Framework, Data Structure, Algorithm, Version Control Tool และนอกจากทักษะด้าน Hard Skill แล้ว สิ่งที่ทำให้ Developer โดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นคือต้องมีทักษะด้าน Soft Skill ประกอบด้วย เช่น ความสามารถในการสื่อสาร, รับฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจไม่ตัดสินทันที

3. Software Engineer

อาชีพ Software Engineer เป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กร และมีความต้องการสูงมากในตลาดแรงงานในทุก ๆ อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร การเงิน โทรคมนาคม การค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ การผลิต การแพทย์ วิทยาศาสตร์ พลังงาน รวมถึงเทคโนโลยี

หน้าที่ของ Software Engineer คือการทำงานวิจัยออกแบบ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การรับความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อออกแบบขึ้นมาเป็นระบบพัฒนา เขียนโค้ด และปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ ควบคู่กับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ขององค์กรให้มีความทันสมัย และตอบโจทย์การใช้งานในด้านต่าง ๆ รวมถึงควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในองค์กรที่อาจส่งผลต่อความเสียหายมูลค่ามหาศาลได้ ซึ่งการที่จะได้มาอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญแบบนี้ อาจจะต้องจบการศึกษาเฉพาะทางเท่านั้น เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยตรง

4. Data Scientist

หน้าที่หลักของ Data Scientist คือ การนำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูง เช่น Machine Learning , Optimization เพื่อนำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ นำไปใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ หรือเพื่อนำมาตอบคำถามที่สำคัญสำหรับธุรกิจ เช่น ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า , สินค้าที่กำลังได้รับความนิยมในท้องตลาด ซึ่งสิ่งที่ Data Scientist จะทำคือการที่นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เช่น การได้ข้อมูลว่าสินค้าประเภทใดได้รับผลตอบรับที่ดี ซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำการโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจงตามความชอบของกลุ่มลูกค้าได้ และสายงานนี้ยังเป็นที่ต้องการสูงของทุกประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ขับเคลื่อนในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ยิ่งต้องการ Data Scientist ไปร่วมงานด้วยเพื่อเข้าถึง Insight ของข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้า/ตลาด เพื่อนำมาสร้างเป็น Value ต่อยอดให้กับธุรกิจเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

5. Data Engineer

Data Engineer คือ ผู้ที่มีหน้าที่ในการนำข้อมูลที่อยู่อย่างกระจัดกระจายจากต้นทางไปจัดเก็บให้เป็นระเบียบในระบบเก็บข้อมูล เช่น Database, Data Warehouse หรือ Data Lake พร้อมทั้งเป็นส่วนสำคัญสำหรับการทำ ETL (Extract-Transform-Load) ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้คนในองค์กรสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น (ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะส่งต่อข้อมูลให้กับ Data Scientist เพื่อนำไปวิเคราะห์เชิงลึกอีกที) 

ซึ่งอาชีพนี้ถือว่าได้รับความนิยมสุด ๆ สำหรับเด็กจบใหม่ เพราะบางที่ก็ไม่ได้ต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากนัก เพียงแค่ผู้สมัครมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานของการทำข้อมูล นอกจากต้องมีความรู้พื้นฐานด้าน Software Engineering หรือความสามารถพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ Database , วิธีเขียน และอ่าน อ่านERD (Entity Relationship Diagram), Normal Formว่าแต่ละระดับแตกต่างกันอย่างไร รวมถึง วิธีแก้ปัญหาDatabaseเบื้องต้น และที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความเข้าใจในภาษาShell ScriptและภาษาSQL (Structured Query Language) 

6. Cloud & Infrastructure

หลายคนอาจไม่เข้าใจกับตำแหน่งนี้มากนักว่าต้องทำอะไร แต่จริง ๆ แล้ว Cloud & Infrastructure มีความจำเป็นอย่างมากและยังเป็นที่ต้องการสูงในตลาดแรงงานอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของคลาวด์คอมพิวติ้ง เพราะเขาคือผู้ที่ดูแลหัวใจของระบบโครงสร้างไอทีในองค์กร การออกแบบดระบบไอทีให้กับองค์กรนั้นเป็นงานที่จำเป็นจะต้องอาศัยผู้ที่ชำนาญเฉพาะทางจริง ๆ จึงจะสามารถออกแบบมาได้ครอบครัว และตอบโจทย์ประสิทธิภาพการใช้งานจอวทุก ๆ คนในองค์กร หรือตำแหน่งนี้ในบางบริษัทอาจจะครอบคุลมแค่ในส่วนการดูแล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น

7. AI / Machine Learning Engineer

อีกสายงานที่เป็นมาแรงและมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งในยุคของการเติบโตของข้อมูลขนาดใหญ่ , คลาวด์คอมพิวติ้ง รวมไปถึงหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ยิ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดความต้องการในสายงานนี้อย่างมาก Machine Learning Engineer จะรับผิดชอบเกี่ยวกับ ML Model เพื่อทดสอบระบบ สร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ นำไปต่อยอดและสร้าง API ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ 7 สายงานด้านเทคโนโลยีที่นายจ้างต้องการมากที่สุด สำหรับใครที่อยากเป็น Data Scientist แล้วอยากเพิ่มความรู้ทางด้านนี้แอดมินขอแนะนำคอร์ส เริ่มต้นเรียนรู้ Data Science เพื่อก้าวเข้าสู่นักวิจัยข้อมูล เลยค่ะ

__________________________________________________________________________

ช่องทางติดตามอื่น ๆ  
Facebook: https://www.facebook.com/youmooc
LINE: @youmooc (อย่าลืมใส่ @) [https://lin.ee/thXVOy0]

Previous
Next

More To Explore

คอร์สใหม่ล่าสุด

ทรานฟอร์มธุรกิจมาติดล้อ (The Revolution: Business on Wheels)

ความยาว

1-2 ชม.

Intro_To_DS_Cover_Photo

เริ่มต้นเรียนรู้ Data Science เพื่อก้าวเข้าสู่นักวิจัยข้อมูล

เริ่มต้นเรียนรู้ด้าน Data Science แบบเข้มข้น

ความยาว

7-8 ชม.

Bussiness Tools

ใช้เครื่องมือบริหาร ทำงานได้ร้อยเท่า

เรียนรู้ความสำคัญของระบบ IT ต่อธุรกิจ

ความยาว

1-2 ชม.

เป็นเถ้าแก่ได้ ต้องขายให้เป็น

เรียนรู้เรื่องการขายและบริหารธุรกิจ

ความยาว

1-2 ชม.

Story Telling – The Key Differentiation for Modern Day Leaders

เรียนรู้ทักษะและวิธีการพรีเซนต์งานอย่างไรให้ได้ใจเจ้านายและลูกค้า

ความยาว

1 ชม.

เจาะลึกวิธีการบริหารเงิน (ฉบับคนไม่จบการเงิน)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบัญชี การเงิน และภาษี แบบไม่ซับซ้อน

ความยาว

1-2 ชม.

THE KOL

The KOL: ขายให้ปัง ดังและรวย (ครบถ้วนทุกบทเรียน)

เคล็ดลับการก้าวเข้าสู่อาชีพ KOL อย่างมั่นใจและมืออาชีพ

ความยาว

11-12 ชม.

Insight for KOL

เจาะ Insight นักธุรกิจ เลือก KOL อย่างไร?

ประสบการณ์และมุมมองนักธุรกิจ มีวิธีเลือก KOL อย่างไร

ความยาว

1-2 ชม.

Start Business

เริ่มต้นให้ถูกวิธี เพื่อการเงินที่มั่นคง

การบริหารจัดการการเงินอย่างเข้าใจและถูกวิธีสำหรับ KOL

ความยาว

1 ชม.

Ecommerce

กลยุทธ์สร้างยอดขาย สไตล์ e-Commerce

เรียนรู้เทคนิคการสร้างธุรกิจแบบ e-Commerce

ความยาว

1 ชม.

Grow Business

ธุรกิจเติบโตด้วย Marketing, Brand & Sales

เรียนรู้ด้านการตลาดอย่างเข้มข้น

ความยาว

1 ชม.

นำเสนออย่างไร ได้ทั้งใจ . งาน . เงิน

เจาะลึกเรื่องการนำเสนอและเทคนิคการเจรจา

ความยาว

1 ชม.

Posture

TIE-IN สินค้าอย่างไร ให้ปัง!

วิธีการ TIE-IN สินค้าอย่างมืออาชีพ

ความยาว

1 ชม.

Content Tie-ins

มาดดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพให้ดูดี

ความยาว

1 ชม.

Personality

บุคลิกเรียกทรัพย์ สำหรับคนอยากเป็น KOL

เริ่มการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.

Live Streaming

Live ทั้งที ภาพต้องดี เสียงต้องปัง

วิธีการทำ Livestream อย่างมืออาชีพ

ความยาว

1 ชม.

Create content

คนรุ่นใหม่ รวยได้ด้วย Content

เรียนการสร้างคอนเทนต์ให้ดี ปัง โดน

ความยาว

1 ชม.

TIk TOK for pros

TikTok: เริ่มต้นง่ายๆ กับแพลตฟอร์มออนไลน์สุดฮอต

เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น TikTok อย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.

Business through social media

สร้างธุรกิจจากการสร้างตัวตนบน Social Media

วิธีการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้เป็นที่รู้จัก

ความยาว

1 ชม.

Know how to social media

รู้จักใช้ Social Media ให้เป็นเครื่องมือสร้างรายได้

ปูพื้นฐานเรื่องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.